Duyurular
E-Mevzuat
E-Gümrük
Fiyat Teklif Talebi
Personel Girişi

Danışma Hattı

Duyurular
İletişim
Ücretsiz Ara
Merkez - İstanbul
Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. No: 9 Bahçelievler - İSTANBUL
Tel: 0212 431 07 07 (pbx)
Fax: 0212 430 30 80
http://www.ozdemirgumruk.com.tr
Daha Fazlası İçin Buraya Tıklayınız.
Kanunlar
backGeri Git

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Kanun No. 4760

Kabul Tarihi: 6.6.2002

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef
Verginin konusu
MADDE 1.- 1. Bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,

            c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

            d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

            Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir. 

2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. (06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
MADDE 2.-1. Bu Kanunun uygulanmasında;

            a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,

            b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yolu ile ya da kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

            c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

            d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

            e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,

            İfade eder.

            2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

            3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:

            a) Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

            b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

Vergiyi doğuran olay
MADDE 3.-

           Vergiyi doğuran olay;

            a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,

            b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

            c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,

            d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,

            e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.

            Bu Kanuna ekli (I) listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir. (08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

Mükellef ve vergi sorumlusu

           MADDE 4.- 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;

           a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,

           b) (II) listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

           2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

3. (06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir) Fiili veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.

Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
İhracat istisnası

           MADDE 5.- 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.

            a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

            b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.

            2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Diplomatik istisna

            MADDE 6.- Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.

Diğer istisnalar
MADDE 7.-Bu Kanuna ekli;
1. (I) sayılı listedeyer alan malların;

            a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,

            b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi, (07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

2.(31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm_'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm_'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

            3.a) (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı ve 5904 nolu kanun ile değişmiştir) (II) sayılı listedeyer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,

    b) (II) sayılı listede yer alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,

            4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,

            5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

            6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.), 

            7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun taransit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,

Vergiden müstesnadır.

MADDE 7/A – (02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. (06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

Verginin tecili

            MADDE 8.-1.Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler (27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. (07.08.2003 tarihli ve 25192 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

             3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Vergi indirimi

            MADDE 9.- Özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.

İstisnaların sınırı ve yetki

            MADDE 10.- 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

             2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı
Vergileme ölçüleri ve matrah

MADDE 11 –(08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram,litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (B) cetvelindeki mallar için perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla,

uygulanır.

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 

5. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır.

Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

Oran veya tutar

           MADDE 12.- 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.

(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. İthalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınır. Verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilir.(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

            2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

            a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,(08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına kadar çıkarmaya,

            d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye, % 25’e kadar artırmaya,(31.12.2004 tarih ve 25687 3.mük. sayılı R.G.ye istinaden değişmiştir)

            e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,

Yetkilidir.
3.Fıkra Mülga(31.12.2004 tarih ve 25687 3.mük. sayılı R.G.)

4. (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (31.07.2004 tarihli ve 25539 (31.12.2004 tarih ve 25687 3.mük. sayılı R.G.ye istinaden değişmiştir)

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması

            MADDE 13.- 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.

            2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

            3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

4. İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların emsal bedeli veya miktarı üzerinden re’sen özel tüketim vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, Verginin Belgelerde
Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve
Mükellefiyette Değişiklikler
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi

           MADDE 14.- 1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

            2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.

            3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

            4. Bakanlar Kurulu, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.

            5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler

            MADDE 15.- 1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

            2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. (31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir) (31.12.2004 tarih ve 25687 3. mük. Sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin  Hükümler
 
Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler

            MADDE 16.- 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

            2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur.

            3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.

            4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Özel tüketim vergisi hasılatının paylaşımı

            MADDE 17.- 1. (Birinci fıkra 15.07.2008 tarih ve  26937 sayılı R.G.’ye istinaden yürürlükten kaldırılmıştır)

            2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hasılatından;

            a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna %7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.

            b) Mülga (23.07.2004 tarih ve  25531 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            c) Mülga (23.07.2004 tarih ve  25531 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            d) Mülga (23.07.2004 tarih ve  25531 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

            e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere %0,2 oranında pay ayrılır.

            3. Mülga (23.07.2004 tarih ve  25531 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

4. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. (23.07.2004 tarih ve  25531 sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)Yürürlükten kaldırılan hükümler

            MADDE 18.- 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi,

            2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü,

            3. 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ila 10 uncu maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü maddeleri,

            4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesi,

            5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,

            6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,

            7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu maddeleri,

            8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri,

            9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,

            10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

            11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,

            12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,

            13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı  Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası,

Yürürlükten kaldırılmıştır.
 

            GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

            GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye'de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin "(I.) Tescil harçları" bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.

             GEÇİCİ MADDE 3.- Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3,500,000,000 (2004 yılı için 4,500,000,000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz.

            5.1.1961 tarihli ve237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar.

            Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

            Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur.

            Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanuni tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir.

            Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 4. —24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.(27.04.2005 tarih ve  25798 sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 5 – (26.07.2008 tarih ve  26928 sayılı R.G.’ye istinaden eklenmiştir)31/12/2012 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11,  2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve  2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.

 GEÇİCİ MADDE 6 –  (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı R.G. ile 5904 sayılı kanunla eklenmiştir) 31/12/2013tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 100 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 19.-Bu Kanunun;

            a) Geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde,

            b) 15 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

            c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Yürütme

            MADDE 20.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 
 
 

I SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı, 13.06.2008 tarih ve  26905 sayılı, 15.07.2009 tarih ve

27289 sayılı, 31.12.2009 tarih ve  27449 sayılı R.G.’lere istinaden değişiklik yapılmıştır)

                                                                                                                                                

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

0

Kilogram

 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

 

(Yalnız nafta)

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,85

Litre

 

Oktanı (RON)  95'ten az olanlar

 

(Kurşunsuz normal benzin)

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,8765

Litre

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,8765

Litre

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,8765

Litre

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,9985

Litre

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.19

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

1,9985

Litre

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

Diğerleri

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

1,88

Litre

 

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

(Kurşunlu süper benzin)

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

1,88

Litre

 

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

 

(Kurşunlu süper benzin)

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

2710.19.43

Motorinler ve diğerleri

1,2945

Litre

2710.19.46

Motorinler ve diğerleri

1,2945

Litre

2710.19.47.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

1,2945

Litre

 

Motorin

2710.19.47.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)

1,2945

Litre

 

Diğerleri

2710.19.47.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMX)

2710.19.47.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMA)

2710.19.47.00.15

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMB)

2710.19.47.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMC)

2710.19.47.00.18

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat

1,2245

Litre

 

% 0,2’yi geçmeyenler)

 

Diğerleri

2710.19.48.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMX)

2710.19.48.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMA)

2710.19.48.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMB)

2710.19.48.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Deniz motorini (DMC)

2710.19.48.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)

1,2245

Litre

 

Diğerleri

2710.19.62

Ful oil ve diğerleri

0,237

Kilogram

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

Kalorifer yakıtı

0,237

Kilogram

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Fuel oil 3

2710.19.64.00.12

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMA-30) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.13

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMB-30) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.14

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMD-80) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.15

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RME-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.16

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMF-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.17

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMG-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.18

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMH-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.21

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMK-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.22

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMH-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.23

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMK-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.64.00.29

(Fuel oiller)

0,237

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)

 

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

2710.19.68.00.12

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMA-30) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.13

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMB-30) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.14

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMD-80) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.15

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RME-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.16

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMF-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.17

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMG-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.18

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMH-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.21

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMK-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.22

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMH-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.23

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMK-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.29

(Fuel oiller)

0,476

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat

 

% 2’yi geçmeyenler)

 

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Fuel oil 5

2710.19.68.00.12

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMA-30) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.13

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMB-30)(E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.14

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMD-80) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.15

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RME-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.16

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMF-180) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.17

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMG-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.18

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMH-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.21

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMK-380) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.22

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMH-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.23

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMK-700) (E.B. tarafından eklenmiştir)

2710.19.68.00.29

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat

 

% 2,8’i geçmeyenler )

 

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Fuel oil 6

2710.19.68.00.12

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

 

(Fuel oiller)

2710.19.68.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

0,224

Kilogram

 

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

2710.19.68.00.14

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

2710.19.68.00.15

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.68.00.16

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.68.00.17

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

2710.19.68.00.18

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

2710.19.68.00.21

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

2710.19.68.00.22

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

2710.19.68.00.23

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)

 

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

2710.19.68.00.29

(Fuel oiller)

0,224

Kilogram

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler )

 

Diğerleri

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

0

Kilogram

 

(2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11; 

 

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart m3

 

Diğerleri

0,023

Standart m3

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,21

Kilogram

 

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,21

Kilogram

 

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

 

Diğerleri (Aerosolüretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim

vergisitutarı sıfır olarak uygulanır) (R.G.Tarih/No: 27.02.2010/27506 Karar Sayısı: 2010/135)

1,278

 

1,21

Kilogram

 

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde)

 

 

 

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart m3

 

Diğerleri

0,023

Standart m3

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)

1,21

Kilogram

 

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

1,21

Kilogram

 

Bütan

2713

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

0

Kilogram

 

Kalsine edilmemiş

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

0

Kilogram

 

Kalsine edilmiş

 2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

0

Kilogram

 

Diğerleri

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen

0

Kilogram

 

yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cutbacks gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

3826.00.90.00.11

Oto Biodizel

0,91

Litre

3826.00.90.00.12

Yakıt Biodizel

0,91

Litre

 

 

(B) CETVELİ

(06.06.2008 tarih ve 26898 mük. Sayılı, 13.06.2008 tarih ve  26905 sayılı ve 15.07.2009 tarih ve

27289 sayılı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı  R.G.’lere istinaden değişiklik yapılmıştır)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)  *

1,9985

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen) *

1,9985

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta) *

1,9985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit  *

1,9985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri  (Bu tarife 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı R.G.’ye istinaden 5904 nolu kanun ile eklenmiştir)

1,9985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) *

1,9985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri) *

1,9985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri) *

1,9985

Kilogram

 2710.20.90

Kurşunsuz benzin ve diğerleri

1,9985

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan *

1,9985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan *

1,9985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan *

1,9985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)*

1,9985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol) *

1,9985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE) *

1,9985

Kilogram

3811.21.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

1,9985

Kilogram

 

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

3811.29.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

1,9985

Kiloğram

 

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar *

1,9985

Kilogram

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

 

 

Diğerleri (Esası bütil asetat olanlar hariç) *

 

 

 

 

 

 

3814.00.90

 

0,6

Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler *

0,6

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar **

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar **

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları**

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar **

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Beyaz yağlar, sıvı parafin **

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Dişli yağları ve redüktör yağları **

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar **

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar **

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Diğer madeni yağlar **

2710.19.99.00.21

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Spindle oil **

2710.19.99.00.22

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Light neutral **

2710.19.99.00.23

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Heavy neutral **

2710.19.99.00.24

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Bright stock **

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,056

Kilogram

 

Diğerleri (Yalnız baz yağlar) **

2710.19.25.00.11

Gazyağı **

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri **

0,7605

Litre

 

 

(*)  (I sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar (sanayi sicil belgesi'ne haiz olanlar)  tarafından yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanacağını yazılı olarak beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar  kurulu'nun, ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutarı kadar teminat alınacaktır.) (4.9.2002 gününden geçerli olmak üzere 0,0500 TL/Kg-2002/4843 Sa.Karar)  (6.6.2002 tarih 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu tutarın 0,0150 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tescil edilir.)

(**) (6.6.2002 tarih 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu tutarın 0,3000 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tescil edilir.)

 
(28.02.2009 tarihli, 27155 Mükerrer sayılı R.G. 5838 s.k.ile eklenmiştir)
(15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı, 14.09.2011 tarih ve 28054 R.G.’ye istinaden değişmiştir)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

 

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,0560

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,0560

Kilogram

3403.19.90.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,0560

Kilogram

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,0560

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,0560

Kilogram

 

 

II SAYILI LİSTE

(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı R.G. ve 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı, 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı R.G.’lere istinaden değiştirilmiştir)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

8702

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

Otobüs (sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma taşıma kapasitesi olan)

1

Midibüs (sürücü dahil 16 ila 25 kişi  taşıma taşıma kapasitesi olan)

4

Minibüs (sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma taşıma kapasitesi olan)

9

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer

motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve

yarış arabaları dahil)

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları 

vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili

vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar,

cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu

taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma

ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)

veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri

(Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma

kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70

kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa

dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate

alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu

dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün

tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın

vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar

15

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar

15

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

-Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler

15

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

-Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

37

Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

80

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

130

Sadece elektrik motorlu olanlar

 

Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 KW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

15

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma

ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)

veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6.7

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6.7

8704

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler hariç);

 

Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenler

10

Motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçip 4000 cm3'ü geçmeyenler

52

Motor silindir hacmi 4000 cm3'ü geçenler

75

Sadece elektrik motorlu olanlar

 

Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

10

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

52

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

75

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

Diğerleri

10

- Diğerleri

 

Sadece elektrik motorlu olanlar

4

Diğerleri

4

8705

 

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

4

8709

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçalar

4

8711

 

 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler

8

Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler

37

 

8711.90.10.00.00

8711.90.90.00.00

Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)

 

Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

3

Motor gücü 20 kW’ı geçenler

37

8802

 

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

6,7

8901.10.90.00.11

 

Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

6,7

8903

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve

kanolar hariç)

8

 

 

NOT :Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

28.02.2009 tarihli, 27155 Mükerrer sayılı R.G. 5838 s.k.un iş bu kanuna atıf yapan Geçici Maddesi

GEÇİCİ MADDE 3 –4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.

 

 

III SAYILI LİSTE

 (A) CETVELİ

(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı, 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı R.G.’lere istinaden değişmiştir)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari

Maktu

Vergi Tutarı

(TL/Lt)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,53

2204

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası

(20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

0

2,94

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

19,82

2205

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

27,18

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

21,58

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

2,94

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve

damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne

olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler

ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az

olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50,

2208.60, 2208.70 ve 2208.90  hariç)] (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

83,16

2208.50

Cin ve Geneva (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

69,30

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

69,30

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208.70

Likörler  (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

87,12

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

66,00

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) (İçerdiği alkolün 1 litresi için maktu vergi tutarı)

0

66,00

 

 

 

 

 

III SAYILI LİSTE

 (B) CETVELİ

(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı, 13.10.2011 tarih ve 28083 R.G.’lere istinaden değişmiştir)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

Asgari

Maktu

Vergi Tutarı

(YTL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

65

0,1450

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

65

0,1450

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

65

0,1450

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65

0,1450

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

 

65

65

 

 

 

0,1450

0,1450

2403.19

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)  (2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 hariç)

65

0,1450

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

65

0,0375

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

65

0,0375

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65

0,1450

 

 (26.10.2011 tarih ve 28096 sayılı R.G. ile yayımlanan 2011/2343 sayılı Karar’a istinaden 31.12.2012 tarihine kadar yukarıdaki oranlar geçerli olacaktır)

 
IV SAYILI LİSTE

(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı R.G.’ye istinaden değişmiştir)

G.T.İ.P.

Mal İsmi

Vergi

Oranı(%)

1604.31

Havyar

20

1604.32

Havyar yerine kullanılan ürünler

20

3303.00

Parfümler

20

3304

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

20

3305.20.00.00.00

Perma ve defrize müstahzarları

20

3305.30.00.00.00

Saç Spreyleri

20

3305.90

Diğerleri

20

3307

Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)

20

Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi

6.7

3401.11.00.90.00

Diğerleri (Yalnız traş sabunu)

6,7

4103.90.00.00.11

Diğer hayvanların yaş derileri

(Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.12

Diğer hayvanların kuru derileri

(Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.13

Diğer hayvanların pikle derileri

(Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

4103.90.00.00.19

Diğerleri

(Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç)

[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

20

43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı R.G.’ye istinaden düzeltilmiştir)

20

4901

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

4902

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

20

7013.10.00.10.00

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

20

7013.22.10.00.00

Kurşun kristalden el imali bardak

20

7013.22.90.00.00

Kurşun kristalden makine imali bardak

20

7013.33.11.00.00

Kurşun kristalden el imali bardak

20

7013.33.19.00.00

Kurşun kristalden el imali bardak

20

7013.33.91.00.00

Kurşun kristalden makine imali bardak

20

7013.33.99.00.00

Kurşun kristalden makine imali bardak

20

7013.41.10.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

El imali olanlar

(Bardak hariç)

20

7013.41.90.00.00

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

Makine imali olanlar

(Bardak hariç)

20

7013.91.10.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

El imali olanlar

20

7013.91.90.00.00

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)

Makine imali olanlar

20

7101

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7102

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

7103

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya  tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)

Diğerleri

20

7105

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

(Sanayide kullanılanlar hariç)

20

7116

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya

(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

20

8215.10.20.00.11

(Kaşık, çatal  vb. takım halinde)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.91.00.90.11

(Tek kaşık, çatal vb.)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8415

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

 [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslariçin kullanılmayan klima cihazı)]

6.7

8418

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

6,7

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6.7

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6.7

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

6.7

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

6,7

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

6,7

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6,7

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6,7

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

6,7

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatl olanlar)

6,7

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

6,7

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)

Diğerleri

6,7

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

6,7

8508

Vakumlu elektrik süpürgeleri

6,7

8509

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

6,7

8510.10.00.00.00

(Elektrikli)

Traş makinaları

6.7

8516

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

6.7

8517.11

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı R.G.’ye istinaden 31.12.2013 tarihine kadar orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 50 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 50 Türk Lirası vergi alınır) (31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı R.G.’ye istinaden 2009/15725 sayılı kararın 5. maddesine istinaden 50 Türk Lirası olmuştur) (13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı R.G. ile yayınlanan2011/2304 sayılı kararname ile vergi oranı %25, kanunun geçici 6. Maddesindeki birim tutar 100 TL olarak değiştirilmiştir)

25

8517.12.00.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları

20

8517.12.00.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

20

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

20

8517.69.39.00.00

Diğerleri

(Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)

20

8517.69.90.90.14

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları

20

8517.69.90.90.15

Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

20

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

20

8517.69.90.90.21

Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt dan az olanlar)

20

8517.69.90.90.29

Diğerleri (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)

20

8518

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri

20

8519

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

(8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.10.00;  8519.89.90.90.00 hariç)

6.7

8521

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

6.7

8523.29.15.00.18

(Manyetik bantlar)

Kasetli video bantları

6.7

8523.29.39.00.16

(Diğer manyetik bantlar)

Kasetli video bantları

6.7

8523.41.10.00.11

(Manyetik olmayan )

Lazer diskler

6.7

8523.41.30.00.11

(Manyetik olmayan )

Lazer diskler

6.7

8523.41.90.00.11

(Manyetik olmayan )

Lazer diskler

6.7

8523.49.51.00.00

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

Dijital çok yönlü  diskler (DVD)

6.7

8523.49.59.00.00

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

Diğerleri

6.7

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameralar; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]

20

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

8527.12.10.00.00

(Cep tipi radyo kaset çalar)

Analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.12.90.00.00

(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalar)

Diğerleri

20

8527.13.10.00.00

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.13.91.00.00

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.13.99.00.00

(Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

Diğerleri

20

8527.19.00.00.00

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6.7

8527.21.20.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.52.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.21.59.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen

motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.21.70.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

20

8527.21.92.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

8527.21.98.00.00

(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.29.00.00.00

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

Diğerleri

20

8527.91.11.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6.7

8527.91.19.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6.7

8527.91.35.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Lazer okuma sistemli olanlar

6.7

8527.91.91.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6.7

8527.91.99.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6.7

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6.7

8527.92.90.00.00

(Saatli radyolar)

Diğerleri

6.7

8527.99.00.00.00

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

Diğerleri

6.7

8528

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

(8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)

6.7

8543.70.90.00.15

Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

20

9113.90.00.30.00

(Saat kayışları)

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar

20

9302.00

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

(93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)

20

9303

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar  

(spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

20

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

9504

Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları

20

9601

İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

20

 

NOT:Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

 

 

Geri Git | Yukarı Git